Hotelový ubytovací řád

Ubytovatel: Interhotel Zlín a.s.
hotel: Interhotel Zlín
náměstí Práce 2512
760 01 Zlín, Czech rep.
IČ :46347623, DIČ: CZ46347623
KS OR Brno, oddělení B, vložka 797

Ubytovaný:
každý řádně zapsaný host

Podmínky ubytování

 • Jestliže není předem dohodnuto jinak, vstup do pokoje je umožněn v den příjezdu (nástupu ubytování) od 14:00 do 00:00 hod. Na recepci se ubytovaný prokáže platným dokladem prokazujícím jeho totožnost (občanským průkazem nebo cestovním pasem) a zaměstnanci ubytovatele jej řádně zapíší.
 • Ubytovaný odhlásí svůj pobyt nejpozději do 11.00 hod. Do této doby pokoj uvolní, pokud nebylo individuálně a dopředu dohodnuto jinak. Pokud ubytovaný neuvolní pokoj do 11.00 hod., může mu hotel účtovat 50% z hodnoty ubytování za následující den, pokud nebylo předem dohodnuto jinak. Pokud však neopustí pokoj ani do 18:00 hod. může mu být účtována celá částka. Pokoj se považuje za uvolněný potom, co ubytovaný vynese z pokoje všechny své věci, odevzdá přístupovou kartu na recepci a pověřenému zaměstnanci hotelu oznámí, že se odhlašuje z ubytování. Hotel si vyhrazuje právo na kontrolu inventáře pokoje (nábytek, spotřebiče, zapomenuté věci) a úhrady a spotřeby ubytovaného, a to do 1 hodiny od uvolnění pokoje.
 • V případě, že ubytovaný požádá o prodloužení ubytování, může mu hotel nabídnout
  i jiný pokoj v jiné cenové relaci, než byl ten původní. V tomto případě ubytovaný nemá nárok na ubytování v pokoji, ve kterém byl původně ubytovaný a ani na ubytování v jiném pokoji hotelu, pokud to z kapacitních nebo provozních důvodů hotelu není možné.
 • Hotel si vyhrazuje právo ve výjimečných případech nabídnout ubytovanému jiné ubytování, než bylo původně dohodnuté, pokud se podstatně neliší od potvrzené objednávky.

Platba za ubytování

 • Ubytovaný je povinen uhradit platbu za ubytování a poskytnuté služby nejpozději v den skončení pobytu a to v souladu se smluvní cenou nebo cenou uvedenou v pultovém ceníku hotově, platnou kreditní kartou vydanou akceptovanou společností nebo na fakturu (jen v případě předešlého souhlasu managementu hotelu).
 • Při pobytu delším než 7 dní je ubytovaný povinen uhradit celý pobyt nejpozději sedmý den pobytu, pokud se hotel s ubytovaným nedohodli jinak. Účet, resp. faktura, je splatná při jejím předložení ubytovanému.
 • Ceník služeb za přechodné ubytování a další služby je k nahlédnutí na recepci hotelu.
 • V případě zkrácení pobytu ubytovaným má hotel právo ubytovanému vyúčtovat plnou výši dohodnuté ceny za celou délku pobytu.
 • Hotel je oprávněný účtovat storno poplatky, v případě, že ubytovaný zruší svou rezervaci pobytu písemně, elektronicky nebo telefonicky. Zrušení rezervace musí být komunikováno přímo s hotelem a může být provedeno nejpozději 48 hodin před Vaším příjezdem (za rozhodný okamžik se považuje Check-in ve 14:00 hod.). Tato podmínka se nevztahuje na skupinové rezervace, kde je tato lhůta 5 dní. V případě, že tak učiníte po těchto lhůtách nebo se nedostavíte do hotelu, bude Vám účtován storno poplatek ve výši 100% z celého pobytu. Depozit a rezervační poplatek (kde byly účtovány) jsou nevratné.

Povinnosti ubytovatele

 • Ubytovatel je povinen umožnit ubytovanému přístup do pokoje v souladu s délkou ubytování,
 • zajistit dodávku tepla, TUV a elektrické energie v obvyklém množství,
 • uklízet pokoj ubytovanému vždy na požádání, jinak je prováděn úklid každý den, ručníky jsou měněny rovněž každý den a lůžkoviny se převlékají každý 3. den,
 • poskytovat informace o stavu hotelového účtu, umožnit platbu zahraniční měnou atp.
 • Hotel nezodpovídá za odcizení, případně za poškození motorových vozidel ponechaných na hotelovém parkovišti. Hotel doporučuje hostům, aby se přesvědčili o řádném uzamčení a zabezpečení auta. Také doporučuje nenechávat v autě volně položené osobní věci. Hotel nenese odpovědnost za škody způsobené hostem na parkovištích hotelu třetím osobám. Hotel si vyhrazuje právo požadovat a vyúčtovat škodu, jež vznikne na majetku hotelu vozidlem hosta.

Povinnosti ubytovaného

 • Ubytovaný je povinen užívat hotelový pokoj v souladu s tímto řádem, chovat se tak, aby předcházel škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí.
 • Hotel poskytuje hostům bezpečnostní trezory na pokoji, do kterých je host povinen uložit cennosti malých rozměrů (šperky, ceniny, větší částky peněz, atd.), a to vždy u cenností v hodnotě nad 2.000,- Kč/ 100,- EUR. Uložení věcí v trezoru v pokoji není možné považovat za převzetí věcí ubytovatelem do úschovy. Cennosti nad částku 25.000,- Kč/ 1.000,- EUR je pak ubytovaný POVINNEN umístit do zabezpečeného hotelového trezoru, který je umístěn na recepci. Zaměstnanec hotelu o převzetí této ceniny vydá potvrzení a cennosti následně vrátí jen a pouze po předložení tohoto potvrzení. Neučiní-li ubytovaný jak stanoví tento řád, nenese hotel za ztrátu nebo odcizení cenností žádnou zodpovědnost.
 • Ubytovaný zodpovídá za škody způsobené na zařízení, resp. inventáři hotelu podle příslušných platných právních předpisů. V případě poškození nebo zničení majetku hotelu má hotel právo na náhradu škody. Ubytovaný jako zákonný zástupce zodpovídá za škody způsobené neplnoletými osobami, za které je zodpovědný, jako i za škody způsobené osobami nebo zvířaty, které se nacházejí v prostorách ubytovacího zařízení a pobyt jim tam umožnil ubytovaný. V případě škody na majetku hotelu způsobené ubytovaným je ubytovaný povinen uhradit náhradu způsobené škody nejpozději v den skončení pobytu ubytovaného nebo na základě faktury vystavené do 14 dní ode dne skončení pobytu ubytovaného, splatné do 10 dní od doručení ubytovanému za předpokladu, že hotel rozhodne o takovém způsobu úhrady škody.
 • Ubytovaný je povinen zachovávat noční klid a počínat si tak, aby nerušil další hosty zejména v době od 22:00 do 6:00 hod.
 • Ubytovaný nese odpovědnost za ztrátu přístupové karty. V případě ztráty či poškození karty je ubytovaný povinen uhradit škodu ve výši 250 Kč/ks.
 • Ubytovaný je povinen přizpůsobit pobyt v hotelu a ve všech jeho zařízeních a provozech svému aktuálnímu zdravotnímu stavu a fyzickým i psychickým schopnostem.
 • Ubytovaný je povinen neprodleně informovat recepci kdykoliv, kdy potřebuje ošetřit nebo v situaci, kdy potřebuje lékařskou péči.
 • V případě požáru je ubytovaný povinen neprodleně informovat recepci hotelu na tel. čísle: +420 577 561 111.

Obecná ustanovení

 • Kouření je povoleno jen ve vyhrazených prostorách hotelu. V pokojích platí přísný zákaz kouření. V případě porušení tohoto zákazu je hotel oprávněn účtovat ubytovanému smluvní pokutu ve výši 1 tis. Kč za každé porušení. V případě, že bude způsobená škoda vyšší, hotel si vyhrazuje právo účtovat škodu v plné výši.
 • Domácí zvířata jsou zakázána, není-li zaměstnancem hotelu stanoveno jinak. V takovém případě ubytovaný platí navíc odpovídající částku, kterou opět smluvně stanoví pověřený pracovník hotelu.
 • V hotelu a zvlášť v pokoji není hostům dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče. Toto nařízení se netýká elektrických spotřebičů osobní hygieny (holící strojek, masážní strojek, fén atd.).
 • Ubytovaným není dovoleno v prostorách hotelu konzumovat alkoholické nápoje, které nebyly zakoupené v hotelu. V prostorách hotelu je povolena konzumace alkoholu osobám starším 18 let, a to výhradně v rámci nápojového lístku hotelových provozů.
 • V hotelu je přísný zákaz užívání jakýchkoliv omamných a psychotropních látek. Hotel je oprávněn informovat Policii ČR a okamžitě zrušit ubytování hosta, jež tento zákaz porušil, bez náhrady.
 • V případě, že ubytovaný poruší hotelový ubytovací řád, má ubytovatel právo ihned ukončit ubytování bez možnosti finančního vypořádání.

Platnost

 • Tento hotelový ubytovací řád je platný od 1. 6. 2016. Předchozí verze pozbývají platnosti dnem vstoupení v platnost nové verze řádu.