Povinně zveřejňované informace akciových společností

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Společnost Interhotel Zlín a.s.

se sídlem: náměstí Práce 2512, 760 01 Zlín

IČ: 46347623

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 797

(dále jen „Společnost“)

svolává valnou hromadu

na 26.06.2024 od 10:00 hod.

v salonku Interhotelu Zlín, náměstí Práce 2512, 760 01 Zlín

Pořad jednání valné hromady:

  1. Zahájení, prezence, ověření usnášeníschopnosti;
  2. Schválení jednacího řádu;
  3. Volba předsedy valné hromady;
  4. Volba zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů;
  5. Výroční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023 a zpráva o účetní závěrce za rok 2023 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku;
  6. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání roční účetní závěrky za rok 2023 se stanoviskem k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku a přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2023;
  7. Schválení výroční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti
    a stavu jejího majetku za rok 2023, řádné účetní závěrky za rok 2023 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku;
  8. Závěr.

 

Rozhodný den: 19.06.2024

Registrace akcionářů bude probíhat od 9.50 hodin v místě konání valné hromady.

Akcionáři se zúčastňují valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách. Podpis zastoupeného akcionáře na této valné hromadě musí být úředně ověřen.

Akcionářům nejsou hrazeny náklady spojené s účastí na valné hromadě.

Korespondenční hlasování není umožněno.

 

 

 

Návrh usnesení valné hromady:

Návrh usnesení č. 1:

Valná hromada Společnosti souhlasí, aby byl vysloven souhlas se schválením jednacího řádu valné hromady Společnosti.

Odůvodnění: jednací řád obsahuje procesní pravidla průběhu valné hromady, souladné s právními předpisy a se stanovami Společnosti. Schválení jednacího řádu je potřebné k dalšímu průběhu valné hromady. Jednací řád je zveřejněn na internetových stránkách Společnosti nejméně 30 dnů před konáním valné hromady. Do doby zvolení předsedy valné hromady řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Pokud je svolavatelem valné hromady představenstvo, zahájí a do doby zvolení předsedy valné hromady řídí valnou hromadu předseda představenstva.

Návrh usnesení č. 2:

Valná hromada Společnosti souhlasí, aby byla předsedou valné hromady zvolena osoba navržená v den konání valné hromady.

Odůvodnění: Povinnost zvolit předsedu valné hromady vyplývá z ustanovení § 422 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., v platném a účinném znění.

Návrh usnesení č. 3:

Valná hromada Společnosti souhlasí, aby byla zapisovatelem zvolena osoba navržená v den konání valné hromady.

Odůvodnění: Povinnost zvolit zapisovatele vyplývá z ustanovení § 422 odst. 1 zákona
č. 90/2012 Sb., v platném a účinném znění.

Návrh usnesení č. 4:

Valná hromada Společnosti souhlasí, aby byla ověřovatelem zápisu zvolena osoba navržená v den konání valné hromady.

Odůvodnění: Povinnost zvolit ověřovatele zápisu vyplývá z ustanovení § 422 odst. 1 zákona
č. 90/2012 Sb., v platném a účinném znění.

Návrh usnesení č. 5:

Valná hromada Společnosti souhlasí, aby byla skrutátorem (osobou pověřenou sčítáním hlasů) zvolena osoba navržená v den konání valné hromady.

Odůvodnění: Povinnost zvolit skrutátora (osobu pověřenou sčítáním hlasů) vyplývá z ustanovení § 422 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., v platném a účinném znění.

Návrh usnesení č. 6:

Valná hromada Společnosti bere na vědomí výroční zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023 a zprávu o účetní závěrce za rok 2023 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku.

Odůvodnění: Vzhledem k tomu, že představenstvo Společnosti předložilo výroční zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023
a zprávu o účetní závěrce za rok 2023 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku, bylo zapotřebí vzít předmětné materiály valnou hromadou na vědomí.
Účetní závěrku uveřejní představenstvo na internetových stránkách Společnosti alespoň po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a po dobu 30 dnů od schválení nebo neschválení účetní závěrky. Společně s účetní závěrkou uveřejní představenstvo výroční zprávu zpracovanou podle právních předpisů upravujících účetnictví. Nezpracovává-li se výroční zpráva, uveřejní představenstvo společně s účetní závěrkou zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku.

 

 

Návrh usnesení č. 7:

Valná hromada Společnosti bere na vědomí zprávu dozorčí rady o přezkoumání roční účetní závěrky za rok 2023 se stanoviskem k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku
a přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2023.

Odůvodnění: Vzhledem k tomu, že dozorčí rada Společnosti předložila zprávu dozorčí rady
o přezkoumání roční účetní závěrky za rok 2023 se stanoviskem k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku a přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2023, bylo zapotřebí vzít předmětné materiály valnou hromadou na vědomí. Veškeré dokumenty, u nichž to zákon předepisuje, budou uveřejněny na internetových stránkách Společnosti v souladu s dikcí příslušných právních předpisů.

Návrh usnesení č. 8:

Valná hromada Společnosti schvaluje výroční zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023, řádnou účetní závěrku za rok 2023 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku tak, aby zisk ve výši 4 591 261,65 Kč byl zaúčtován na účet nerozděleného zisku minulých let.

Odůvodnění: Pravomoc spadající do působnosti valné hromady dle ustanovení § 421 odst. 2 písm. g), h) zákona č. 90/2012 Sb., v platném a účinném znění. Výroční zprávu
o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku uveřejní představenstvo na internetových stránkách Společnosti alespoň po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a po dobu 30 dnů od schválení nebo neschválení zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku. Vypořádání hospodářského výsledku zaúčtováním zisku na účet nerozděleného zisku minulých let je navrhováno z nutnosti vytvořit takovou výši nerozděleného zisku, který by zcela pokryl účet neuhrazených ztrát z minulých let. Do doby, než budou zcela kompenzovány ztráty z minulých let, nelze uvažovat o rozdělování dividend.

Společnost zohledňuje faktory vnitrostátní (ceny energií, inflace), tak i faktory nadnárodní (válka na Ukrajině a s tím související hospodářská nejistota), což z hlediska řádného hospodaření musí být reflektováno především úspornými opatřeními a tvorbou účetních rezerv.

 

Veškeré dokumenty, u nichž to zákon předepisuje, budou uveřejněny v souladu se stanovami Společnosti a dikcí příslušných právních předpisů.

 

 

Představenstvo Společnosti